Lesson 06 - Supplement III - Dimsum Hanyu Pinyin

In this supplement podcast, we will practice the possible pinyin combinations formed from the finals (uan, uen, üan, ün, ian, in, iang, ing, iong, er).

Posted on 2017-05-26 02:12:42

Introduction

In this podcast, we will practice the following pinyin combinations:

 • bian, bin, bing
 • pian, pin, ping
 • mian, min, ming
 • duan, dun, dian, ding
 • tuan, tun, tian, ting
 • nuan, nian, nin, niang, ning
 • luan, lun, lian, lin, liang, ling
 • guan, gun
 • kuan, kun
 • huan, hun
 • zuan, zun
 • cuan, cun
 • suan, sun
 • zhuan, zhun
 • chuan, chun
 • shuan, shun
 • ruan, run
 • jian, jin, jiang, jing, jiong, juan, jun
 • qian, qin, qiang, qing, qiong, quan, qun
 • xian, xin, xiang, xing, xiong, xuan, xun
 • wan, wen, yan, yin, yang, ying, yong, yuan, yun
Sign up for FREE! or Login now to listen to this free audio lesson.