Lesson 03 - Supplement I - Dimsum Hanyu Pinyin

In this supplement podcast, we will be practicing all the possible pinyin combinations between the initials (b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h), and the finals (ai, ei, ao, ou, ua, uo, uai, uei).

Posted on 2017-05-26 02:12:42

Introduction

In this podcast, we will practice the following pinyin combinations:

 • bai, bei, bao
 • pai, pei, pao, pou
 • mai, mei, mao, mou
 • fei, fou
 • dai, dei, dao, dou, duo, dui
 • tai, tao, tou, tuo, tui
 • nai, nei, nao, nou, nuo
 • lai, lei, lao, lou, luo
 • gai, gei, gao, gou, gua, guo, guai, gui
 • kai, kei, kao, kou, kua, kuo, kuai, kui
 • hai, hei, hao, hou, hua, huo, huai, hui
 • zero initials: ai, ei, ao, ou, wa, wo, wai, wei
Sign up for FREE! or Login now to listen to this free audio lesson.